Aectueel is een initiatief van logo

Diverse moties aangenomen n.a.v debat pensioenakkoord


26-06-2019
 

De Tweede Kamer heeft bij het debat over het pensioenakkoord 27 moties ingediend. Zeven aangenomen moties zijn relevant voor aanvullend pensioen.


Het betreft de moties:

Klaver/Asscher waarin wordt verzocht om voor de eerste wetsbehandeling van de nieuwe pensioencontracten het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) te vragen om een kwalitatieve analyse van deze pensioencontracten, waarbij getoetst wordt op essentiële onderdelen van een goed pensioencontract. Die onderdelen zijn collectiviteit, solidariteit, zekerheid voor deelnemers en adequate compensatie voor alle generaties;

Klaver/Asscher waarin wordt gesteld dat er geen twijfel mag zijn over het in stand houden van de verplichtstelling.  De regering wordt verzocht alles te doen wat in haar mogelijkheden ligt, waaronder het vragen van onafhankelijk juridisch advies over de houdbaarheid van de verplichtstelling en het voortzetten van de gesprekken met de Europese Commissie, om duidelijk te maken dat de verplichtstelling niet in gevaar komt, en de Kamer hierover te informeren;

Klaver/Asscher waarin wordt verzocht om de Tweede Kamer bij de uitwerking van de pensioencontracten regelmatig te informeren over de door de stuurgroep gemaakte voortgang en keuzes om de gestelde doelen te bereiken. Die doelen zijn onder andere een generatie-evenwichtige uitwerking, een zo stabiel mogelijk systeem en eerder perspectief op een geïndexeerd pensioen. Die doelen moeten centraal staan bij de verdere uitwerkingen.

Omtzigt c.s. over het uitvoeren van een onafhankelijk extern onderzoek naar de uitvoeringskosten in het oude en nieuwe stelsel en naar waarborgen voor lage kosten in het nieuwe stelsel, waarbij ook buitenlandse ervaringen worden meegenomen;

Van Kent die de regering oproept om aan de Stichting van de Arbeid te verzoeken om bij het plan om meer mensen pensioen op te laten bouwen concrete doelen te formuleren en de stichting te verzoeken dit uiterlijk eind dit jaar te presenteren;

Bruins c.s. over het betrekken van jongerenorganisaties bij het pensioenvraagstuk;

Klaver/Asscher die oproept na ommekomst van het onderzoek van sociale partners over de gevolgen van het verkorten van de wachttijd in de uitzendsector een reactie te sturen naar de Tweede Kamer en hierin een voorstel te doen met betrekking tot die wachttijd.

Bron: Tweede Kamer / Pensioenfederatie