Aectueel is een initiatief van logo

Vernieuwing pensioenstelsel: het tienpuntenplan van Koolmees


5 FEBRUARI 2019

In een kabinetsbrief van 1 februari 2019 geeft minister Koolmees (SZW) de tien stappen aan die het kabinet de komende periode wil zetten om te komen tot vernieuwing van het pensioenstelsel. Ook al is het pensioenakkoord met sociale partners er vooralsnog niet, Koolmees geeft aan dat hij ervoor wil zorgen dat het proces van vernieuwing van het pensioenstelsel doorgaat.

Koolmees geeft in zijn brief eerst een terugblik van de gesprekken met sociale partners en de voorgeschiedenis van het pensioenakkoord vanaf 2010. Daarnaast geeft hij een tienpuntenplan voor de vernieuwing van het pensioenstelsel. In dit nieuwsbericht volgt een kort overzicht van het tienpuntenplan van Koolmees.
 

“Aan de slag”


Na het vastlopen van de pensioenonderhandelingen met de sociale partners eind vorig jaar blijven hervormingen van het pensioenstelsel noodzakelijk. Het kabinet gaat de komende maanden aan de slag met een aantal stappen richting een robuuster en persoonlijker pensioenstelsel. Hieronder wordt per onderwerp kort uiteengezet wat het kabinet gaat doen:

Uitwerking wetgeving voor de afschaffing van de doorsneesystematiek


Het kabinet gaat de komende periode wetgeving voorbereiden voor de afschaffing van de doorsneesystematiek, waarbij zal worden overgestapt op een systeem met degressieve opbouw. Het kabinet zal daarnaast een transitiekader maken dat ook zal worden geborgd in wetgeving, met daarin onder meer de voorwaarden voor een transitieplan dat werkgevers in overleg met werknemers verplicht moeten opstellen.

Wet verbeterde premieregeling toegankelijker en aantrekkelijker maken

De afschaffing van de doorsneesystematiek zorgt ervoor dat de premieregeling ook voor bedrijfstakpensioenfondsen beter uitvoerbaar en daarmee aantrekkelijker wordt. Het kabinet wil onderzoeken of en hoe binnen het wettelijke kader van de Wet verbeterde premieregeling extra mogelijkheden kunnen worden gecreëerd om risico’s breder te delen.

Meer maatwerk in het beleggingsbeleid

Het kabinet vindt het van belang dat beleggingsbeleid van fondsen in lijn is met de leeftijdssamenstelling en de risicohouding van de deelnemers. Het kabinet is daarom voornemens wettelijk te borgen dat pensioenuitvoerders in alle contracten beleggingsrisico’s nemen conform een lifecyclepatroon, waarbij beleggingsrisico’s en rendementen variëren per leeftijd.

Faciliteren omzetting bestaande aanspraken naar een pensioencontract met persoonlijke pensioenvermogens

Het kabinet wil een overstap op pensioencontracten met persoonlijke pensioenvermogens in de opbouwfase bevorderen door te faciliteren dat de pensioenaanspraken, die vóór die overstap zijn opgebouwd, kunnen worden samengevoegd met de aanspraken die op grond van dat nieuwe contract worden opgebouwd.

Opname bedrag ineens mogelijk maken

Het kabinet wil het stelsel persoonlijker maken door het introduceren van meer keuzemogelijkheden en meer persoonlijke communicatie. Koolmees is voornemens om deelnemers de keuze te geven om op pensioeningangsdatum een deel van hun pensioenaanspraak als bedrag ineens op te nemen. Om te voorkomen dat deelnemers onvoldoende pensioen overhouden, is het van belang dat deze keuze wordt begrensd. Daarnaast zal het kabinet onderzoeken welke andere keuzemogelijkheden op termijn kunnen worden toegevoegd.

Communiceren over persoonlijke pensioenvermogens

Het kabinet gaat bekijken hoe voor ieder pensioencontract de deelnemer kan beschikken over dezelfde persoonlijke informatie: meer inzicht in de premie die is ingelegd, het rendement dat hiermee is behaald, het pensioenvermogen dat voor iemand persoonlijk is gereserveerd, en de verwachte pensioenuitkering die daaruit voortvloeit (in drie scenario’s). Koolmees zal de Tweede Kamer hier vóór de zomer over informeren.

Verbreden reikwijdte van het pensioenstelsel

Het kabinet vindt de witte vlek (werknemers die geen pensioen opbouwen) een zorgelijke constatering en wil bezien of er maatregelen mogelijk zijn die ertoe leiden dat de pensioenopbouw onder werknemers wordt vergroot. Het kabinet is geen voorstander van een verplichting voor alle zelfstandigen om pensioen op te bouwen. Wel wil het kabinet onderzoeken hoe het opbouwen van pensioen door zelfstandigen makkelijker en aantrekkelijker kan worden gemaakt.

Verbeteringen voor nabestaanden

De behoefte aan een adequate nabestaandenvoorziening is nog altijd actueel. Koolmees gaat de komende tijd verder in overleg met de Stichting van de Arbeid, het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie om te beoordelen hoe de wet moet worden aangepast.

Onderzoek naar de koppeling tussen levensverwachting en pensioenleeftijd

Koolmees gaat op korte termijn aan het Centraal Planbureau en het RIVM vragen om varianten voor de koppeling tussen de ontwikkeling van de levensverwachting en de AOW- en pensioenrichtleeftijd en de kosten daarvan in kaart te brengen.

Benoeming leden Commissie Parameters

Recent heeft Koolmees de leden van de Commissie Parameters benoemd die voor de zomer van 2019 zal adviseren over de te gebruiken parameters per 2020.

KLIK HIER voor de hele Kabinetsbrief hier.