Aectueel is een initiatief van logo

Vervolgonderzoek witte vlek op pensioengebied


Minister Koolmees van SZW heeft op 19 november 2018 een Verzamelbrief Pensioenonderwerpen naar de Tweede Kamer gestuurd.

In deze brief informeert de minister de Kamer onder andere over het vervolgonderzoek witte vlek op pensioengebied, dat werd uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS had al eerder onderzoeken naar witte vlekken op pensioengebied verricht, maar door toepassing van de vernieuwde Pensioenaansprakenstatistiek (PAS 2016) is het mogelijk een nauwkeuriger en completer beeld te schetsten. 

Werkgevers die geen pensioenregeling aanbieden, worden witte werkgevers genoemd. Werknemers die niet aan een pensioenregeling meedoen, of die werken bij een witte werkgever, worden witte werknemers genoemd. Samen vormen ze de witte vlek. 

Omvang en kenmerken witte vlek

Uit het onderzoek blijkt dat 13% (circa 856 duizend werknemers) van de in totaal 6,556 miljoen werknemers tot de groep witte werknemers behoort. Ruim de helft van dit aantal is jonger dan 35 jaar. Daarnaast gelden voor deze groep witte werknemers nog de volgende kenmerken: overwegend 1e generatie migratieachtergrond, alleenstaand, laag huishoudinkomen, geen eigen woningbezit, minder dan modaal inkomen, flexibel dienstverband, werkzaam in de commerciële dienstverlening en werkzaam bij jonge (jonger dan twee jaar) en kleine (1 tot 10 personen) bedrijven.

 Zelfstandigen

Zelfstandigen zijn voor het eerst meegenomen in het CBS-onderzoek.
Van de 867 duizend actieve en niet-actieve zelfstandigen heeft 77% (668 duizend zelfstandigen) enige pensioenaanspraak in de 2e pijler.

De groep witte zelfstandigen is anders van samenstelling van de groep witte werknemers.

Zelfstandigen zonder pensioenaanspraken zijn vaker: man, van Nederlandse achtergrond, alleenstaand of samen met een partner die ook zelfstandige is, in bezit van een eigen woning en een huishoudensvermogen van 100 duizend euro of hoger. Dit laatste kenmerk is met 53% sterk vertegenwoordigd bij zelfstandigen.

Van de zelfstandigen met een partner heeft 22% (140 duizend personen) geen tweede pijler pensioen. Van deze groep bouwt 89 % ook geen aanvullend pensioen op in de derde pijler.

72% van de partners van de witte zelfstandigen (101 duizend personen) heeft zelf wel een tweede pijler pensioen.

Van de zelfstandigen met een partner heeft 41% (267 duizend personen) een klein pensioen (tussen nul en € 2.000) opgebouwd binnen de tweede pijler. Hierbij gaat het voornamelijk om niet-actieve pensioenaanspraken.

84% (223 duizend personen) van de partners van zelfstandigen met een klein pensioen heeft zelf ook pensioenaanspraken opgebouwd in de tweede pijler. Een ruime meerderheid van de zelfstandigen zonder of met een klein pensioen in de tweede pijler heeft een partner heeft met (actieve) pensioenaanspraken in de tweede pijler. 

Derde pijler pensioen

Van de witte werknemers met een jaarloon boven het wettelijk minimumloon (708 duizend) bouwt slechts 5% aanvullend pensioen op in de derde pijler.

Van alle zelfstandigen (867 duizend) bouwt ongeveer 11% aanvullend pensioen op in de derde pijler, Ten opzichte van de werknemers ligt de pensioenopbouw voor zelfstandigen in de derde pijler hoger in de leeftijdscategorie tussen 55 jaar en de AOW-leeftijd zijn en, bij een hoger huishoudensinkomen (€ 40.000 of meer). 

Waar bevinden zich de grootste witte vlekken?

Het CBS heeft op basis van de economische activiteiten van de werkgevers een indeling gemaakt in drie sectorclusters:

- nijverheid;
- commerciële dienstverlening;
- niet-commerciële dienstverlening.

De grootste witte vlak, zowel in absolute cijfers (598 duizend werknemers) als in relatieve zin (19%) bevindt zich in de commerciële dienstverlening, waarbij de sector “Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy” relatief de grootste is (47%) en de sector “Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer” het grootste aantal witte werknemers kent (185 duizend).  
Ook voor wat betreft de werkgevers bevindt de grootste witte vlek zich in commerciële dienstverlening.

Bon: Akkermans&Partners

 
top image
description image

Veslag Klap Pensioenseminar

1 maart 2018 Met 1400 miljard euro is de pensioenpot in Nederland beter gevuld dan ooit. Toch staat ons pensioenstelsel voor grote uitdagingen, want is die riante pot ook in staat aanspraken in de toekomst te garanderen? ... Lees meer